Täze önümler

 • Öý fitnes enjamlary Üç tigirli abs tigir lomaý

  Öý fitnes enjamlary Üç tigirli Abs tigir Wh ...

  Garyn tigiriniň amatly tutmak üçin uzaldylan tutawajy bar.Ergonomiki ýokary hilli egrilen gubka, süýşmeýän / könelmeýän / der siňdiriji.Üç tigirli durnuklylyk has ýokary howpsuzlyk faktoryna eýedir.Üçburçlugyň durnuklylygy ýörelgesi kabul edilýär we onuň durnuklylygyny üpjün etmek üçin altyn bölüm nokady berk ulanylýar.Rulman rulony tekiz we ýapyşan däl, diňe çeýe däl, dymýar.Rulmanlar mehaniki netijeliligi ýokarlandyrýar we sürtülme garşylygy peseldýär.Haryt parametrleri Ady: Üç tigir ...

 • Pişik şekilli web bilen meşgullanmak welosiped lomaý

  Pişik şekilli web bilen meşgullanmak welosiped lomaý

  Pişik şekilli webbing maşklary has amatly tejribe üçin täzelendi.1. Gurluşy kämilleşdirmek;2. Materiallary täzelemek;3. Inçe aýaklar we bil;4. Garyn we böwrek götermek.Jikme-jik suratlar Tigir maşklarynyň gurluşy diagrammasy 1. Sanly sagatlar: Ol maşk wagtyňyzy, aralygy, ýylylygy we tizligi hakyky wagtda ýazyp biler.2. Softumşak gubka tutawaçlary: Softumşak gubka goltugy maşk wagtynda öndürilen derini siňdirip bilýär we süýşmäge garşy, der siňdiriji we dezodorizasiýa täsirine eýe.3. ... ok ...

 • Q7 öý maşklary welosiped lomaý

  Q7 öý maşklary welosiped lomaý

  Egriji welosiped korpus materialymyz ýokary hilli ýokary uglerod polatdan guýulýar.Bu polat gaty agyr.Beden oňat durnuklylygy bolan üçburç gurluşy kabul edýär we deformasiýa etmek aňsat däl.Şonuň üçin maşk edende aýlanýan welosipediň ýykylmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Q7 öý maşklary welosiped önüminde nurbat görnüşli üýtgeýän tizligi sazlamak we elektron sagady görkezilýär: ýürek urşy, wagt, tizlik, aralyk, umumy aralyk, kaloriýa sarp edilişi we aýlanma tizligi ...

 • Bumblebee egirme welosiped lomaý satuwy

  Bumblebee egirme welosiped lomaý satuwy

  Gowy önüm ýönekeý görnüş däl, has möhümi, jikme-jiklikleriň sublimasiýasy içerde we daşarda bejerip biler.Bumblebee egirme tigir: üçburç ýük göteriji, durnukly dizaýn.Has ygtybarly, has durnukly we has amatly.Magnetron polwi: Magnetron demir polwi inertial güýji we hereketiň dinamiki deňagramlylygyny üpjün etmek üçin birmeňzeş bolup, münmegi has rahatlandyrýar.Köp çyzykly guşak sürüjisi: Has asuda we has ýumşak münmek, ýokary tranly köp aýlawly kemer aýlanyş ulgamyny kabul edýär ...

 • S706 sessiz egriji welosiped lomaý

  S706 sessiz egriji welosiped lomaý

  “Pedal Monitor” Magnit Flywheel Professional ýapyk welosiped tigirleri sport zaly enjamlary omörite logotip maşk ekrany egirme welosiped berk gurluşy: agyr welosiped çarçuwasy we maşk welosipediniň 13 litr (özleşdirilip bilner) polwi welosiped sürýän mahaly durnuklylygy kepillendirýär.Guşak bilen dolandyrylýan ulgam rahat we asuda gezelenç tejribesini üpjün edýär.Jaýyňyzdaky goňşularyňyzy ýa-da uklaýan çagalaryňyzy biynjalyk etmez.Ygtybarly amatly: Polwi derrew duruzmak üçin garşylyk zolagyny basyň.Monitor eýesi goldaw berip biler ...

 • 8168-709 Egriji welosiped lomaý

  8168-709 Egriji welosiped lomaý

  Amatly gezelenç tejribesi üçin ergonomiki dizaýn.Elektron aýlaw: Saglyk maglumatlaryny islän wagtyňyz yzarlamak üçin ýönekeý dizaýn, ajaýyp we sahy.Köp mukdarda, dürli konfigurasiýa zerurlyklary üçin ýörite arzanladyşlar bar, hasap dolandyryjysyna ýüz tutuň!!!Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk we win-win hyzmatdaşlygy üçin global agentleri we distribýutorlary işe alýarys.Jikme-jiklikler üçin hasap dolandyryjysyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!!!Önümiň parametri Harydyň ady: Sport maşklary welosiped lomaý öý pedal bedenterbiýe maşklary ...

 • CX706 Öý sport egriji welosiped lomaý satuwy

  CX706 Öý sport egriji welosiped lomaý satuwy

  CX706 Öý sport egriji welosiped, rahat sürmek tejribesi üçin uly poslamaýan polat polwi ulanýar.Güýçli çaknyşyga garşy / güýçli pos / güýçli tozan Altyn üçburçluk durnukly ýük göteriji dizaýna eýedir we fitnes we howpsuzlygy üpjün etmek üçin tutuş ulag 240 kattdan gowrak göterip biler.Alty gatly alýuminiý garyndy guşak: herekete kömek etmek üçin güýçli güýç, rahat we asuda, adamlary biynjalyk etmeýän Önümiň parametri Haryt ady: Öý sport enjamlary Gara gyzyl maşk welosiped lomaý söwda markasy: ...

Önümleri maslahat beriň

TZH öý kiçi oturgyç agyr atletika düşegi

TZH öý kiçi oturgyç agyr atletika düşegi

Öý kiçi skameýkaly agyr atletika düşeginiň işi täzelendi, çarçuwasy saýlanan polatdan ýasaldy we inedördül turba galyňlaşdyryldy we galyňlaşdyryldy.Önümiň ýük göterijilik ukyby 200 kg-a ýetýär we maşk wagtynda gaty durnukly we titremez.Tagtanyň ululygy: uzynlygy 108 sm, ini 27 sm, galyňlygy 4,5 sm Önüm dürli duruş pozisiýalaryny we dürli toparlaryň maşk etmegini aňsatlaşdyrmak üçin birnäçe dişli bilen gurulýar.Önüm gurmak has amatly.We ...

TZH Söwda skameykasy agyr atletika düşek lomaý

TZH Söwda skameykasy agyr atletika düşegi ...

Bu agyr atletika düşegi.Köp funksiýaly we köp tejribeli: 1. Oturmak türgenleşigi, 2. Barbell skameýkasy, 3. Oturylyşyk dambbell, 4. Oturmak, 5. armarag türgenleşigi, 6. Aýak türgenleşigi.Bu täjirçilik skameýkasy agyr atletika düşegi ýapgyt, tekiz we aşak goldaýar.Oturyşymyzda 7 dişli, ýatýan ýerinde 5 dişli bar.Umumy gurluşy galyň çoýundan ýasalýar..Ük göterijilik ukyby 400 kg-a ýetip biler.Ady: Söwda skameykasy agyr atletika düşegi Material: Döküm demir ...

TZH Köp wezipeli Barbell agyr atletika düşegi lomaý

TZH Köp wezipeli Barbell agyr atletika düşegi w ...

Bu agyr atletika düşegi önümi has güýçli edýän kämilleşdirilen üçburçluk durnukly gurluşy ulanýar.Ulanmak has durnukly we ygtybarlydyr.Adaty ini 1,05 metr, has gowy fitnes tejribesini berýär.Sport bilen meşgullanmagy has amatly we aňsatlaşdyrýar.Galyň turbalar we galyňlaşdyrylan paneller agyr atletika düşegini has durnukly, güýçli we ygtybarly edýär.Köp nokatly goldaw, has rahatlyk bilen maşk etmegiň agramyny iki esse köpeldýär.Öň we yz iki bölege bölünip bilner.Öňki ýarym lal ...

TZH Öý bedenterbiýe oturgyjy skameýkaly metbugat rack Dumbbell stoly lomaý

TZH Öý fitnes oturgyjynyň skameýkasy Rack Dumbbel ...

Bu öýde ulanmak we bedenterbiýe üçin örän amatly dambbell skameýkasy.Dambbell skameýkasynyň agramy 24 kg, meýdany bary-ýogy 0,4 inedördül metr.Bu dambbell skameýkasynyň burçy sazlanyp bilinýän ýapgyt, sag burç we tekiz itek.Backrest 7 pozisiýa eýeleýär;oturgyç ýassygy 4 pozisiýa eýeleýär.Önümiň jikme-jiklikleri Tekiz ululygy: 1410mm * 480mm Yzky tagtanyň ýedi tizligini sazlamak.Köp burçly okuwy goldaň.Giňeldilen kämilleşdiriş dizaýny Gan aýlanyşyny saklamak üçin ýumşak we gaty orta.10 ...

Öýde toplumlaýyn güýç öwrediş sport enjamlary Squat Rack Smith Machine lomaý

Öý toplumlaýyn güýç sport türgenleşigi ...

Gysgaça syn Biziň kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bu Smit maşyn, öýde ulanmak üçin örän amatly giňişleýin okuw we enjamdyr.Bu önüm, öý maşklarynyň diwersifikasiýasyny amala aşyrmak üçin barbelller, dambbell oturgyçlar, skameýkaly oturgyçlar we beýleki köp sanly fitnes önümleri bilen ulanylyp bilner.Esasanam latissimus dorsi we teres major okuwyňyz üçin ajaýyp täsir edýär.Enjamlar ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa in engineeringenerçilik materiallaryndan ýasaldy we beýikligi sazlanyp bilner ...

Gaty guýma demir rezin bilen örtülen barbell plitalary lomaý

Gaty demir rezin bilen örtülen barbell plitalary wh ...

Ynsanlaşdyrylan dizaýn, ýokary hilli bilen birleşdirilip, el tutmak, ergonomiki, düşünmek aňsat, götermek üçin döredilen.Amatly we dürli öwrediş Gysgaça syn Spesifikasiýa Galyňlygy Daşky diametri Içki diametri 2,5 KG 27.5 mm 212 mm 50,6 mm 5 KG 35,8 mm 242 mm 50,6 mm 10 KG 43,6 mm 305 mm 50,6 mm 15 KG 55 mm 340 mm 50,6 mm 20 KG 56 mm 385 mm 50,6 mm 25 KG 58 mm 415 mm 50,6 mm Önümiň jikme-jiklikleri Uly deşik jaň plastinkasy Awstriýa polýusynyň köpugurly görnüşi bilen ulanylyp bilner, howpsuz ulanylyp bilner we ...

Hytaý TPU barbell plastinka lomaý

Hytaý TPU barbell plastinka lomaý

Ynsanlaşdyrylan dizaýn, ýokary hilli bilen birleşdirilip, el tutmak, ergonomiki, düşünmek aňsat, götermek üçin döredilen.Amatly we dürli öwrediş Gysgaça syn Spesifikasiýa Galyňlygy Daşky diametri Içki diametri 2,5 KG 27.5 mm 212 mm 50,6 mm 5 KG 35,8 mm 242 mm 50,6 mm 10 KG 43,6 mm 305 mm 50,6 mm 15 KG 55 mm 340 mm 50,6 mm 20 KG 56 mm 385 mm 50,6 mm 25 KG 58 mm 415 mm 50,6 mm Önümiň jikme-jiklikleri Uly deşik jaň plastinkasy Awstriýa polýusynyň köpugurly görnüşi bilen ulanylyp bilner, howpsuz ulanylyp bilner we ...

Giňişleýin fitnes enjamlary Smit maşyn lomaý

Giňişleýin fitnes enjamlary Smit maşyn w ...

Köpugurly Smit enjamy, bedeniň sport görnüşleriniň hemmesini kanagatlandyryp biler.Her taraplaýyn maşk egin myşsalary, döş myşsalary, gol myşsalary, aýak myşsalary, beden egrileri.Bu Smit maşynynyň baha öndürijiligi deň-duşlaryndan has ýokary.Alýan harytlaryňyzyň gowy bolmagyny we bahasynyň halka has ýakyndygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamymyz bar.1. Smit maşynynyň turbalary üçin täjirçilik derejeli ýokary standart turbalary ulanýarys we maý ...

“Benç Press Press Squat Rack” köpugurly Smit maşyn lomaý satuwy

Oturylyşyk metbugat skat rack köp funksiýaly Smit Ma ...

Köpugurly Smit okuw enjamlary Zawodyň göni satuwy, hiliň kepili.Mugt ýörite reňk, ululyk, konfigurasiýa.Önüm goýy esasy çarçuwany kabul edýär we agram agramynyň konfigurasiýasyny täzeleýär.Dürli müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürläp biljek tejribeli maslahatçy toparymyz bar.Bizde maslahat berýän mahabat sowgatlarynyň ýerli bazaryň arasynda meşhur bolmagyny üpjün etmek üçin bazary we amazon gyzgyn satuw önümlerini görjek hünärmen gözleg agentimiz bar.Biziň özümiz bar ...

HABARLAR

 • Smit maşynynyň gysgaça taryhy Smit maşynyny kim oýlap tapdy we näme üçin beýle meşhur?

  Smit enjamy köp bedenterbiýe we bedenterbiýe höwesjeňleriniň halanmagyna sebäp bolýar, sebäbi size agyr türgenleşigi has ygtybarly ýerine ýetirip biler, ýöne tebigy däl hereketi, myşsalaryň doly däl hereketi we umuman özüne çekiji dizaýny sebäpli tankyt edilýär.Şonuň üçin kim oýlap tapdy ...

 • Fitnesiň peýdalarynyň nämedigini bilýärsiňizmi?

  Fitnes durmuşyň gaty gowy usulydyr.Elmydama adamlar tarapyndan meşhur boldy.Aghli ýaşdaky adamlaryň bedenterbiýe höwesi bar.Fitnes diňe bir bedeni güýçlendirmek maksadyna ýetip bilmez, eýsem horlanar., tutuş adamyň ýagdaýy bolar ýaly ...

 • Öý sport sport enjamlary dört tigirli garyn fitnes tigirleri

  Kompaniýalar dört tigirli garyn fitnes enjamy, bedende birnäçe myşsalary we bogunlary ýerine ýetirip bilýän, bedeniň artykmaç ýagyny azaldyp, fitnesiň we plastisitiň täsirini gazanyp bilýän kiçijik güýçlendiriji.HOWPSUZ bol ...

 • marka04
 • marka01
 • marka02
 • marka03